ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

Jul 19, 2021

เลื่อนการสอบความก้าวหน้า สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1

Oct 7, 2021

การเตรียมเอกสารสำหรับนักศึกษาต้องเตรียมสำหรับการสอบความก้าวหน้า

Oct 7, 2021