ตารางสอบ

ลำดับ ชื่อบัณฑิตนิพนธ์ นักศึกษา คณะกรรมการสอบ วันเวลาสอบ สถานที่สอบ