จัดการปริญญานิพนธ์

ลำดับ ชื่อปริญญานิพนธ์ ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา รายละเอียด
1 ถังขยะหมักปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรือนโดยอัตโนมัติ ในระยะเวลาสั้น

นายใจดี สุขสวัสดิ์

นายอาทิตย์ อุทัย

ผศ.ดร.นายใจดี สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.นายอาทิตย์ อุทัย

2563 แก้ไข