ค้นหาปริญญานิพนธ์

ลำดับ ชื่อปริญญานิพนธ์ ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา รายละเอียด
1 ถังขยะหมักปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรือนโดยอัตโนมัติ ในระยะเวลาสั้น

นายใจดี สุขสวัสดิ์

นายอาทิตย์ อุทัย

ผศ.ดร.นายใจดี สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.นายอาทิตย์ อุทัย

2563
เพิ่มเติม
2 เครื่องรักษาโรคพากินสัน

นายใจดี สุขสวัสดิ์

นายอาทิตย์ อุทัย

ผศ.ดร.นายใจดี สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.นายอาทิตย์ อุทัย

2563
เพิ่มเติม
3 รถเข็นอัจฉริยะโดยใช้ระบบ Ai ในการบังคับระยะไกล

นายใจดี สุขสวัสดิ์

นายอาทิตย์ อุทัย

ผศ.ดร.นายใจดี สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.นายอาทิตย์ อุทัย

2563
เพิ่มเติม
4 เครื่องยิงขีปนาวุธ

นายใจดี สุขสวัสดิ์

นายอาทิตย์ อุทัย

ผศ.ดร.นายใจดี สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.นายอาทิตย์ อุทัย

2563
เพิ่มเติม
1 เครื่องยิงขีปนาวุธ

นายใจดี สุขสวัสดิ์

นายอาทิตย์ อุทัย

ผศ.ดร.นายใจดี สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.นายอาทิตย์ อุทัย

2563
เพิ่มเติม
2 เครื่องยิงขีปนาวุธ

นายใจดี สุขสวัสดิ์

นายอาทิตย์ อุทัย

ผศ.ดร.นายใจดี สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.นายอาทิตย์ อุทัย

2563
เพิ่มเติม
3 เครื่องยิงขีปนาวุธ

นายใจดี สุขสวัสดิ์

นายอาทิตย์ อุทัย

ผศ.ดร.นายใจดี สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.นายอาทิตย์ อุทัย

2563
เพิ่มเติม
4 เครื่องยิงขีปนาวุธ

นายใจดี สุขสวัสดิ์

นายอาทิตย์ อุทัย

ผศ.ดร.นายใจดี สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.นายอาทิตย์ อุทัย

2563
เพิ่มเติม