ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนความหนาแน่นของฝุ่นในที่พักอาศัย

A Dust detection and warning system for living room